[unicon_procolumn_wrap]
[unicon_procolumn span=”2″]

[unicon_prolist color=”#444444″ fa=”fa-circle”]
[unicon_proli color=”#444444″ fa=”fa-circle “]List Item 1[/unicon_proli]
[unicon_proli color=”#444444” fa=”fa-circle “]List Item 2[/unicon_proli]
[unicon_proli color=”#444444” fa=”fa-circle “]List Item 3[/unicon_proli]
[unicon_proli color=”#444444” fa=”fa-circle “]List Item 4[/unicon_proli]
[/unicon_prolist]

[/unicon_procolumn]
[unicon_procolumn span=”2″]

[unicon_prolist color=”#444444″ fa=”fa-star”]
[unicon_proli color=”#444444″ fa=”fa-dot-circle-o”]List Item 1[/unicon_proli]
[unicon_proli color=”#444444″ fa=”fa-dot-circle-o”]List Item 2[/unicon_proli]
[unicon_proli color=”#444444″ fa=”fa-dot-circle-o”]List Item 3[/unicon_proli]
[unicon_proli color=”#444444″ fa=”fa-dot-circle-o”]List Item 4[/unicon_proli]
[/unicon_prolist]

[/unicon_procolumn]
[unicon_procolumn span=”2″]

[unicon_prolist color=”#444444″ fa=”fa-bullseye”]
[unicon_proli color=”#444444″ fa=”fa-bullseye”]List Item 1[/unicon_proli]
[unicon_proli color=”#444444″ fa=”fa-bullseye”]List Item 2[/unicon_proli]
[unicon_proli color=”#444444″ fa=”fa-bullseye”]List Item 3[/unicon_proli]
[unicon_proli color=”#444444″ fa=”fa-bullseye”]List Item 4[/unicon_proli]
[/unicon_prolist]

[/unicon_procolumn]
[/unicon_procolumn_wrap]

[unicon_procolumn_wrap]
[unicon_procolumn span=”2″]

[unicon_prolist color=”#450909″ fa=”fa-star”]
[unicon_proli color=”#D13A04″ fa=”fa-star”]List Item 1[/unicon_proli]
[unicon_proli color=”#D13A04″ fa=”fa-star”]List Item 2[/unicon_proli]
[unicon_proli color=”#D13A04″ fa=”fa-star”]List Item 3[/unicon_proli]
[unicon_proli color=”#D13A04″ fa=”fa-star”]List Item 4[/unicon_proli]
[/unicon_prolist]

[/unicon_procolumn]
[unicon_procolumn span=”2″]

[unicon_prolist color=”#0886d4″ fa=”fa-hand-o-right”]
[unicon_proli color=”#0886d4″ fa=”fa-hand-o-right”]List Item 1[/unicon_proli]
[unicon_proli color=”#0886d4″ fa=”fa-hand-o-right”]List Item 2[/unicon_proli]
[unicon_proli color=”#0886d4″ fa=”fa-hand-o-right”]List Item 3[/unicon_proli]
[unicon_proli color=”#0886d4″ fa=”fa-hand-o-right”]List Item 4[/unicon_proli]
[/unicon_prolist]

[/unicon_procolumn]
[unicon_procolumn span=”2″]

[unicon_prolist color=”#ED1E1E” fa=”fa-bug “]
[unicon_proli color=”#ED1E1E” fa=”fa-bug “]List Item 1[/unicon_proli]
[unicon_proli color=”#ED1E1E” fa=”fa-bug “]List Item 2[/unicon_proli]
[unicon_proli color=”#ED1E1E” fa=”fa-bug “]List Item 3[/unicon_proli]
[unicon_proli color=”#ED1E1E” fa=”fa-bug “]List Item 4[/unicon_proli]
[/unicon_prolist]

[/unicon_procolumn]
[/unicon_procolumn_wrap]